با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسة‌ حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان دو و تک‌زبانه (فارسی آذری زبان)

خدیجه زاداحمدکلاشی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد سوری

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 85-92

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54016.3272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسة حافظة کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان تک‌زبانه و دو زبانه فارسی آذری بود. روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوزبانه و تک‌زبانه منطقه 19 شهر تهران در سال 1396 بود که از این جامعه 120 نفر با روش نمونه‌گیری مرحله‌ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه ...  بیشتر

مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارا و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی

الهه سعیدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46367.2962

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 3 شهر تهران بود. نمونه شامل 30 دانش‌آموز دارای اختلال ریاضی و 30 دانش‌آموز عادی ‌شد. برای اندازه‌گیری خلاقیت، از آزمون ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی آموزشهای فوق برنامه پیشتازان در افزایش خلاقیت وشادکامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان جوین

مریم مهدیان؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46327.2959

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش‌های فوق برنامه پیشتازان بر افزایش خلاقیت و شادکامی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه پایه دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 65-80

چکیده
  به دلیل وجود تفاوت‌های فردی زیاد در خلاقیت، حوزه خلاقیت - شخصیت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، خلاقیت مستلزم تعامل رگه‌های ناهمسازی است که بتوانند در رابطۀ بین خلاقیت - شخصیت نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شاخص‌های شخصیتی و شناختی/ انگیزشی در خلاقیت دانشجویان انجام گردید. بدین منظور ...  بیشتر

ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی ...  بیشتر

رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزابادی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 71-78

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور از جامعه دانش‌آموزان شهر شیراز 354 نفر (186 دختر و 168 پسر دوره متوسطه) با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ‌از مدارس شهر شیراز انتخاب شدند؛ شرکت‌کنندگان ...  بیشتر