با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
طراحی الگوی تلفیقی مؤلفه‌های برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی

محمد اردشیری؛ علیرضا فقیهی؛ مژگان محمدی نایینی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65859.3892

چکیده
  آموزش عالی مؤلفه‌ای کلیدی در نظام آموزشی و توسعه نیروی انسانی در هر کشوری محسوب می‌شود. عملکرد نظام آموزشی ابزاری برای پاسخگویی به مشکلات و نیازهای جامعه است. نیازهای آموزشی ویژه در رده‌های مختلف سنی متفاوت است، که منطق ویژه فرایند آموزشی در آموزش عالی را تعیین می‌کند. ازآنجاکه نظام آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص ...  بیشتر

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52788.3221

چکیده
  پژوهش با هدف سنتزپژوهی برنامة درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی انجام پذیرفته است. بر این اساس پژوهش، از نوع سنتزپژوهی بود. بدین منظور برای بررسی پیشینة پژوهش و جمع‌آوری داده‌های متناسب با هدف پژوهش از منابع موجود در پایان‌نامه‌ها، کتابخانه، طرح‌های پژوهشی و مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعات داخل ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب‌السادات مصطفوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-50

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین یادگیری خودراهبر براساس میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی موسسۀ آموزش عالی مهرالبرز انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان، 148 نفر و حجم نمونه 108 نفر است که گزینش آنها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور

سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 83-94

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعة ارزیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشتة علوم تربیتی با گرایش برنامه‌ریزی درسی در دورة کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی بر اساس عناصر برنامة درسی، محتوا، گروه‌بندی و ارزشیابی برای بهبود کیفیت آموزشی می‌پردازد؛ که از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی ...  بیشتر