با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل‌یابی معادلات ساختاری اهمال‌کاری بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر انتقادی

لیلا نیک راد؛ احمد باصری؛ حسین بیگدلی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 91-107

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63251.3757

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اهمال‌کاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه‌های روان‌شناختی (تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در سال 1399-1400 با حجم 2600 نفر بود و 300 ...  بیشتر

تعیین سهم پیش‌پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

حسین جعفری ثانی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک‌مهر

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-46

چکیده
  با توجه به اهمیت گرایش به تفکر نقادانه در حوزة علوم انسانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم رویکردهای برنامة درسی دانشجویان علوم انسانی در میزان تمایل آنان به تفکر انتقادی صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری، تمامی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-91 بوده‌اند. تعداد 366 نفر از ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران

آمنه امان زاده؛ منصور نعمان اف

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 57-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه‏یابی است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 312586 نفر است ...  بیشتر

ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی ...  بیشتر