با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود مؤلفه‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن

مینا رهدار؛ معصومه باقرپور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 97-106

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66345.3915

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر بندرترکمن صورت گرفت. تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 1401-1400، به تعداد 1250 ...  بیشتر

پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان

معصومه باقرپور

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50202.3131

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستانانجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود که از این جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت‌های حل مساله و تفکر نقادانه دانش‌آموزان

سمیه یوسفی؛ معصومه باقرپور

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5406

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت های حل مساله وتفکر نقادانه دانش آموزان پسر صورت گرفت. تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر گرگان به تعداد ۳۷۵ نفر بود که بصورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر درگروه گواه ...  بیشتر

تأثیرآموزش حل مسئله مبتنی برمعنویت بر ذهنیت فلسفی و سبک‌های تصمیم‌گیری دانشجویان پرستاری

عفت سادات مرتضوی؛ معصومه باقر پور

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 33-40

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله مبتنی بر معنویت بر ذهنیت فلسفی و سبک‌های تصمیم‌گیری دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز در سال تحصیلی 1394 بود. بدین منظور 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس‌های سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات ...  بیشتر