دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (بهار 1398) - شماره پیاپی 24، خرداد 1398، صفحه 9-124 
4. طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

صفحه 59-74

10.30473/etl.2019.5794

سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی