با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 9-30

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5791

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی زیرگونه‌های شناختی ناتوانی ریاضی با استفاده از خوشه‌بندی مدل- مبنا در یک نمونه بالینی بود. شرکت­کنندگان پژوهش 41 دانش‌آموز دارای ناتوانی ریاضی مشغول به تحصیل در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم با میانگین سنی 93/9 سال و انحراف استاندارد سنی 11/1 (33/13 ماه) بودند که در مراکز درمان ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش به ...  بیشتر

طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی

کوروش حسین بگلو؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری؛ اکبر رضایی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5792

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی فراگیران پایۀ سوم ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی «پیش - پس‌آزمون با گروه گواه» استفاده شد. جامعۀ آماری در این تحقیق، دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی شهرستان چایپاره (502 نفر) ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

یونس غلامی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مهدی محمدی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5793

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی الگوی مناسب  برنامه درسی استعدادهای درخشان بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی است که در بخش کیفی از روش مطالعه موردی چندگانه و رویکرد تحلیلی بافت نگاری و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیماشی استفاده شد. در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 59-74

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5794

چکیده
   تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. ...  بیشتر

الگوی ساختاری چندگروهی بین رویکرد یادگیری و تجارب شخصی و آموزشی در دو گروه دانشجویان علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی

مسعود کیانی؛ حمید رحیمی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5795

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری (عمقی و سطحی) با تجارب شخصی و آموزشی دانشجویان در پایان دوره چهار ساله کارشناسی در دو گروه علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی است. برای این منظور 320 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه رویکرد یادگیری بیگز به منظور مطالعه ...  بیشتر

نیازسنجی آموزشی براساس روش دیکوم و استاندارد آموزشی 10015

سعید مظلومیان

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5838

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی براساس روش دیکوم و استاندارد آموزشی ایزو 10015 می باشد. جامعه آماری مهندسان پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی بودند که بطور هدفمند تعداد 103 نفر از مورد تحقیق قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که پرسشنامه اول براساس الزامات استاندارد ایزو 10015 و پرسشنامه دوم براساس روش ...  بیشتر

ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 107-121

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5958

چکیده
  تحلیل هم‌استنادی یکی از روش‌هایی است که در مطالعات علم‌سنجی و ترسیم ساختار علمی حوزه‌های گوناگون کاربرد فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه آموزش از راه دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی و روش آن تحلیل محتوایی با استفاده از تحلیل هم‌استنادی است. جامعه پژوهش مدارکی است که در حوزه مطالعات آموزش از راه دور در پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر