دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، خرداد 1398، صفحه 9-124 (سال انتشار شماره 4، بهار 1398می باشد. ) 
طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

صفحه 59-74

10.30473/etl.2019.5794

سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی