با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی

علی اکبر شریفی؛ زینب خرمی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 87-96

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62553.3720

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی کاشان بود که از میان آنها 32 نفر به شیوه ...  بیشتر

مدل ساختاری تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی با بررسی نقش میانجی انگیزش در دانش‌آموزان دختر متوسطه

معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62962.3736

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی روابط ساختاری بین تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی بر اساس نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 سال در شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 350 نفر انتخاب شدند و به ...  بیشتر

بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-24

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح معلم بر پیشرفت ‌تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج‌گانه تهران، در مجموع 906 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد انگیزش ‌تحصیلی AMS والرند و ...  بیشتر

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین روابط سببی متغیرهایی که بیشترین اثر را بر روی خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانشجویان شهر تهران داشتند، صورت گرفته ‌است. جامعۀ آماری همۀ دانشجویان شهر تهران بودند که از بین آنان تعداد 520 نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی مرکز تهران جنوب و پیام نور واحد تهران جنوب به روش داوطلبانه به عنوان ...  بیشتر

امید کار، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی: وارسی یک مدل علّی در دانشجویان غیر شاغل

علی اصغر بیانی

دوره 4، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 61-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ علی امید کار و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانشجویان غیر شاغل مقطع کارشناسی بود. 310 دانشجوی (190مرد و120 زن) غیر شاغل با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر انتخاب شدند. ابزار‌های اندازه‌گیری مقیاس امید کار (WHS، جانتنت و وترستن، 2006) و مقیاس انگیزش تحصیلی ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، پرسش‌نامه اهداف پیشرفت، و پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر

مدل‌یابی روابط عوامل خانوادگی مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

صادق نصری؛ روح اله تیموری؛ مریم حمیدی‌مجلج

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 39-49

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی رابطه بین شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جو عاطفی خانواده و شیوه‌های فرزندپروری با انگیزش تحصیلی انجام شده است. برای انجام این تحقیق 600 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات، از چهار پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، جو عاطفی ...  بیشتر