با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-17

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر انجام گردید. در این پژوهش، از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری کل دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر مشهد بودند. 40 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان

حسین زارع؛ سوزان عارضی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 7-16

چکیده
  سالهاست که ارایه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش‌آموزان از کم بازدهی و کسل‌کنندگی کلاس‌ها ناراضی‌اند. روش‌های آموزش فعال، از جمله روش پازل، می‌توانند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت یادگیری فراگیران داشته باشند. بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ...  بیشتر

تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل

محمد امجدزبردست؛ خلیل غلامی؛ سمیه نعمتی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 7-26

چکیده
  مهم‌ترین مبحث سازمان‌های آموزشی، اثربخشی مدارس و نحوۀ مدیریت و رهبری آن می‌باشد. با توجه به اهمیت نقش رهبری در ایجاد ساختارهای منعطف و حمایت‌کننده در زمینۀ اثربخشی، هدف از این پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهش، بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس با شاخص‌های انگیزش شغلی و خوش‌بینی تحصیلی معلمان بود. پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

فضل‌اله میردریکوند؛ سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-16

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش، تمامی ‌دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر اصفهان بود که از میان آنان ...  بیشتر

تبیین نقش خودکارآمدی‌ تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت‌ اجتماعی، خودپنداره‌ تحصیلی و ویژگی‌های ‌شخصیتی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

محمد سیدصالحی؛ جلیل یونسی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 7-20

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی مهم‌ترین پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی‌ تحصیلی در دانشجویان شهر تهران بود. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان شهر تهران بود که 480 نفر به عنوان نمونه از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی ‌امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارها شامل آزمون‌های فرم کوتاه آزمون شخصیتی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی

عباس قلتاش؛ احمدرضا اوجی‌نژاد؛ علیرضا دهقان منگابادی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 7-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بود. روش پژوهش، روشی ترکیبی بوده که در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل معلمان و والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر یزد بودند. با ...  بیشتر

مدل عِلّی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای و فراشناختی کمک‌طلبی تحصیلی در یادگیری از طریق تلفن همراه

یاسمین عابدینی؛ محمدمهدی مختاری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-16

چکیده
  یادگیری زبان انگلیسی مانند هر زبان دیگری نیازمند داشتن قابلیت‌های شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری است. هدف از پژوهش حاضر ارائة مدلی عِلّی از روابط میان انگیزش پیشرفت در زبان، انواع کمک‌طلبی (ابزاری و اجرایی)، یادگیری زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و عملکرد در درس زبان انگلیسی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

تدوین مدل اندازه‌گیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری

نصراله عرفانی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-16

چکیده
  در یادگیری، عوامل مختلفی نقش دارند، یکی از این عوامل راهبردهای یادگیری است. از این رو به منظور تدوین مدل اندازه‌گیری‌ راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری، طی یک پژوهش همبستگی به شیوة مدل معادلات ساختاری از جامعة آماری دانش‌آموزان پایة اول متوسطة شهر همدان 368 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامة راهبردهای ...  بیشتر

تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی‌آبادی؛ حجت دهقانزاده

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای برای یادگیری انواع موضوع‌های شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای به دست آوردن چهارچوب از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسش‌نامه‌ای ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

نصیبه پوراصغر؛ علیرضا کیامنش؛ محمدرضا سرمدی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 7-22

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر ارائۀ مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور از نوع آموزش ترکیبی بر اساس متغیرهای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است. روابط بین متغیرهای مطالعه در قالب یک مدل مفهومی پیشنهادی بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر اردبیل در سال ...  بیشتر

بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

مهدی رحیمی؛ مریم زارع

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، ، صفحه 9-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی انواع جهت گیری هدف شامل: تسلط رویکردی، تسلط اجتنابی، عملکرد رویکردی و عملکرد اجتنابی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل: بعد گفت و شنود و بعد همنوایی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل 435 دانش آموز دختر (215 نفر) و پسر(220 نفر) دبیرستان­های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش جهت گیری هدف از مقیاس هدف گرایی ...  بیشتر

مدل عِلّی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‎های تحصیلی

حسین زارع

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1392، ، صفحه 9-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی در قالب مدل عِلّی به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور استان فارس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب و به پرسش‌نامه خودگزارشی متشکل از خرده مقیاس‌های باورهای هوشی (دوپی‌را ...  بیشتر

رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

نرگس خاتون ذبیحی حصاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 9-17

چکیده
    هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای هوشی، اهداف پیشرفت (رویکردی – عملکردی و تبحری) و خودکارآمدی است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. برای این منظور از بین جامعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام‌نور شهرستان تربت حیدریه (تعداد 4000 دانشجو)، تعداد 400 دانشجو در رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

سالار فرامرزی؛ رضا مرادی؛ شیما قلمزن

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 9-14

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های واجی بر میزان نادرست‌نویسی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی‌های یادگیری پایۀ سوم ابتدایی صورت گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری املا در مقطع سوم ابتدایی شهر اصفهان بود. به‌منظور انجام این پژوهش، ...  بیشتر

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین روابط سببی متغیرهایی که بیشترین اثر را بر روی خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانشجویان شهر تهران داشتند، صورت گرفته ‌است. جامعۀ آماری همۀ دانشجویان شهر تهران بودند که از بین آنان تعداد 520 نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی مرکز تهران جنوب و پیام نور واحد تهران جنوب به روش داوطلبانه به عنوان ...  بیشتر

بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه)

مرضیه نصیری؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (الگویابی علّی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه (7411N=) در سال تحصیلی 95-94 بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ...  بیشتر

ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی

یاسر گراوند؛ حسین کارشکی؛ محمد رضا آهنچیان

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 3199 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 220 نفر تعیین و ...  بیشتر

تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-20

چکیده
  با توجه به نقش کتاب‌های درسی در مفهوم جنسیت، این پژوهش با هدف درک تجربه دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنس در کتاب‌های درسی دورۀ متوسطه انجام گرفت. پژوهش حاضر، از نوع کیفی بوده و بر پارادایم تفسیری استوار است که با پژوهش پدیدارشناسی به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود که با هفده نفر از دانشجویان ...  بیشتر

بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-24

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح معلم بر پیشرفت ‌تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج‌گانه تهران، در مجموع 906 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد انگیزش ‌تحصیلی AMS والرند و ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-22

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم انجام شده است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی بود. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه هشتم مدارس شهر کرمان بودند که با روش ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان

سهراب مرادی زاده؛ ذبیح اله پیرانی؛ علیرضا فقیهی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5137

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان است، پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول و دوم استان لرستان (128163 نفر) می‌باشند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

تاثیر آموزه‌های قصه‌های قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر همدان

نصراله عرفانی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5402

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزه­های قصه­های قرآنی به روش حلقه­ کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش­آموزان بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. از بین جامعه آماری دانش­آموزان پسر و دختر پایه ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 97-1396 نمونه­ای به حجم 120 نفر تعیین شد که به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-30

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5791

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی زیرگونه‌های شناختی ناتوانی ریاضی با استفاده از خوشه‌بندی مدل- مبنا در یک نمونه بالینی بود. شرکت­کنندگان پژوهش 41 دانش‌آموز دارای ناتوانی ریاضی مشغول به تحصیل در پایه‌های سوم، چهارم و پنجم با میانگین سنی 93/9 سال و انحراف استاندارد سنی 11/1 (33/13 ماه) بودند که در مراکز درمان ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش به ...  بیشتر

تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6051

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش فراتحلیل است و جامعه‌ی آماری شامل مقالات دارای مرتبه‌ی علمی – پژوهشی منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ می‌باشد. برای جمع­آوری اطلاعات، پس از مرور نظام مند مطالعات انجام شده و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج ...  بیشتر

نقش ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد محیط ارتباطی خانواده در درگیری تحصیلی با واسطه‌گری اشتیاق

غزاله قدمی؛ مریم زارع؛ مهدی رحیمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2019.46396.2965

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد محیط ارتباطی خانواده در درگیری تحصیلی با واسطه‌گری اشتیاق بود. بدین منظور 375 دانش‌آموز دوره دوم متوسطه (200 دختر و 175 پسر) از دبیرستان‌های ناحیه دو استان یزد که در سال تحصیلی 97_1396 مشغول به تحصیل بودند، به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه ...  بیشتر