با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد

فاطمه دانشجو؛ کاظم برزگر بفرویی؛ حسین حسنی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64123.3801

چکیده
  مطالعه حاضر به دلیل بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‌ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، این توانایی را دارد که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تأثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول ...  بیشتر

نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مروارید عارف منش

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6054

چکیده
  پژوهش حاضر  با هدف بررسی نقش چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که از آن به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ، تعداد 200نفر  انتخاب و به پرسشنامه‌ استاندارد چشم‌انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) ، فرم کوتاه پرسشنامه­  پنج عاملی صفات شخصیت (NEO- FFI) ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

نیلا علمی منش؛ مریم فاضلی پور

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، ، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5404

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله مثبت‌اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نطنز درسال تحصیلی 1395-1394 بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانشجویان 30 نفر که کمترین نمره را در آزمون سرزندگی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب‌السادات مصطفوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-50

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین یادگیری خودراهبر براساس میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی موسسۀ آموزش عالی مهرالبرز انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همۀ دانشجویان، 148 نفر و حجم نمونه 108 نفر است که گزینش آنها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 65-80

چکیده
  به دلیل وجود تفاوت‌های فردی زیاد در خلاقیت، حوزه خلاقیت - شخصیت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، خلاقیت مستلزم تعامل رگه‌های ناهمسازی است که بتوانند در رابطۀ بین خلاقیت - شخصیت نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شاخص‌های شخصیتی و شناختی/ انگیزشی در خلاقیت دانشجویان انجام گردید. بدین منظور ...  بیشتر

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (الگویابی علّی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان تازه‌وارد مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی93-92 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 330 نفر (187 دختر و 143 پسر) انتخاب ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران

آمنه امان زاده؛ منصور نعمان اف

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 57-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه‏یابی است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 312586 نفر است ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، پرسش‌نامه اهداف پیشرفت، و پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال¬گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

صادق نصری؛ مسلم شاهرخی؛ مجید ابراهیم دماوندی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، ، صفحه 24-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال‎گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی تعداد 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه­ای به‎عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس اهمال‎کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ...  بیشتر