با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی

کامران شیوندی چلیچه؛ فضل الله حسنوند؛ سعید عبدالملکی؛ معصومه محمدی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64554.3830

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی انجام شد. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام‎نور شهر تهران بود. روش نمونه ‎گیری به صورت هدفمند با حجم نمونه برای با 384 بود. پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی و سرزندگی تحصیلی دهقانی‎زاده و حسین ‎چاری (1391) به عنوان ابزار گردآوری ...  بیشتر

رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای سرزندگی تحصیلی

زهره پهلوانی؛ بهرام جوکار

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.30473/etl.2023.59992.3560

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی در رابطه بین ذهن‌آگاهی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی انجام شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش شامل، 344 نفر (180 زن و 164 مرد) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. این افراد پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی (بائر و همکاران، 2006)، شادکامی ...  بیشتر

پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ مرضیه اسدی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64759.3845

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم‌سال اول 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه سرزندگی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد‌های یادگیری خودگردان و کمک‌خواهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/etl.2020.44672.2897

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد‌های یادگیری خودگردان و کمک‌خواهی بر افزایش سرزندگی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با اجرای پیش‌آزمون - پس‌آزمون و با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم (یازدهم) ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی با آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان

آمینه الهی؛ علی نقی اقدسی؛ سید داوود حسینی نسب

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.45648.2927

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله چندبعدی انگیزشی شناختی و آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و جهت‌گیری هدف دانش‌آموزان انجام شد. طرح این کارآزمایی از نوع طرح‌های نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون - پس‌آزمون با 2 گروه آزمایشی و گروه کنترل و جامعه آماری آن شامل همه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول دخترانه مهاباد ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

نیلا علمی منش؛ مریم فاضلی پور

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1397، ، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5404

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی مداخله مثبت‌اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نطنز درسال تحصیلی 1395-1394 بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانشجویان 30 نفر که کمترین نمره را در آزمون سرزندگی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

رمضان حسن‌زاده؛ لیلا وطن دوست

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 67-72

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است. طرح تحقیق نیمه آزمایشی (شبه تجربی) با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر ساری است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می‌باشد. دو گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

اسما فولادی؛ محمد باقر کجباف؛ امیر قمرانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 93-103

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. جامعۀ پژوهش همۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بودند. در یک طرح آزمایشی 40 دانش‌آموز پس از همتا شدن بر اساس جنسیت و پایۀ تحصیلی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور ...  بیشتر

نقش ابعاد دلبستگی بزرگ‌سالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه‌گری ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی

مهدی رحیمی؛ الهام زارعی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 57-69

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی مقابله با مشکلات و کمال‌گرایی در رابطة بین ابعاد دلبستگی (اجتناب و اضطراب) و سرزندگی تحصیلی بود. در این مطالعه340 دانشجو (189 دختر و 151 پسر) مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-93 شرکت داشتند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. مشارکت‌کنندگان پرسش‌نامه ...  بیشتر