با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
رابطه ساختاری خود کنترلی و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای اهمال‌کاری تحصیلی

فاطمه علی پور؛ ابوالفضل فرید؛ عماد الدین احراری؛ سید قاسم مصلح

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64710.3841

چکیده
  بی‌صداقتی تحصیلی، به هرگونه رفتار نادرست در امور و تکالیف تحصیلی اطلاق می شود که پدیده‌ای نگران‌کننده و با پیامدهای منفی بسیار است. کارشناسان به منظور جلوگیری از این پیامدها، به بررسی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بی‌صداقتی تحصیلی پرداخته اند. خودکنترلی و اهمال‌کاری تحصیلی به عنوان پیشایندهای بی‌صداقتی تحصیلی در این پژوهش مورد ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش: نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت و راهبردهای مقابله‌ای

فاطمه عطایی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65289.3868

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات پیشرفت در رابطة پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش انجام شد. در پژوهش همبستگی حاضر، 288 دانش‌آموز تیزهوش (147 دختر و 141 پسر) که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند به پرسشنامه نظم‌‌بخشی شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006)، پرسشنامه رفتارهای ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد

فاطمه دانشجو؛ کاظم برزگر بفرویی؛ حسین حسنی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64123.3801

چکیده
  مطالعه حاضر، به دلیل بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‌ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، توانایی این را دارا است که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تأثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
بررسی نقش میانجی ادراک شایستگی در ارتباط بین ادراک حمایت معلم با بی‌انگیزگی تحصیلی دانش‌آموزان

منوچهر فلاح؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی؛ رضا احمدی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66224.3909

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای ادراک شایستگی در ارتباط بین ادراک حمایت معلمان با بی‌انگیزگی تحصیلی دانش‌آموزان نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ‌آموزان نوجوان دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. از این میان، 421 نفر از آن‌ها ...  بیشتر