با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم و ارزش تکلیف در رابطه اشتیاق ادراک شده معلم با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی

فرزانه میکاییلی منیع؛ بهزاد ارژنگی؛ سیامک میرزایی سیلابی

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69723.4113

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق ادراک شده معلم با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم و ارزش تکلیف انجام شد. این پژوهش از نوع معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال نهم شهر سلماس به تعداد 270 نفر بودکه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
رابطه شیوه‌های فرزندپروری مثبت و شایستگی هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان: نقش میانجی کارکردهای اجرایی

نفیسه سادات نکوئی؛ زهرا هاشمی

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69613.4104

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی کارکردهای اجرایی در رابطه میان شیوه‌های فرزندپروری مثبت و توسعه شایستگی هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان بود. در همین راستا، جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس منطقه 1 شهر تهران (سال تحصیلی 1401-1402) بود که با روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس و داوطلبانه 383 نفر وارد پژوهش شدند ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
تأثیر رنگ آمیزی مندلا بر حافظه کاری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

سیده مولود سالاری پور؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مرتضی امیدیان؛ ناصر بهروزی

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69614.4105

چکیده
  چکیدهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رنگ‌آمیزی مندلا بر حافظة کاری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر سال دوازدهم شهر اهواز انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل نابرابر و پیگیری یک‌ماهه بود. جامعة آماری پژوهش شامل، کلیة دانش‌آموزان دختر پایة دوازدهم سال تحصیلی 1402-1401 شهر اهواز بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
رابطه ساختاری نیازهای بنیادین روان شناختی و اشتیاق تحصیلی:نقش واسطه ای کمال گرایی تحصیلی

فریبا تابع بردبار

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69944.4125

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ساختاری بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اشتیاق تحصیلی با واسطه گری کمال گرایی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شیراز، در سال تحصیلی 1401-1400 با تعداد نمونه 150 نفر بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه نیازهای بنیادین ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر مهارت تمرکز و امید تحصیلی در دانش‌آموزان با انگیزش تحصیلی پایین

ابوالقاسم یعقوبی؛ معصومه عزیزی؛ افشین افضلی؛ طاهره حق طلب

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69658.4108

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر مهارت تمرکز و امید تحصیلی در دانش‌آموازن با انگیزش تحصیلی پایین انجام شد. در این پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری تمامی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول سال تحصیلی 1402- 1401 در شهر همدان بودند. برای انتخاب نمونه به ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مقایسۀ تاثیرات آموزش مهارت‌های زندگی با و بدون آموزش ذهن‌آگاهی بر میزان تفکر منطقی- تجربی، و افکار منفی جوانان دارای آسیب جسمی- حرکتی

سیماالسادات صفوی پور نایینی؛ رسول روشن چسلی؛ شهاب مرادی؛ ابوالفضل کرمی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/etl.2024.68804.4061

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تاثیرات آموزش مهارت‌های زندگی با و بدون آموزش ذهن‌آگاهی بر میزان تفکر منطقی- تجربی، و افکار منفی جوانان دارای آسیب جسمی- حرکتی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان پسر با آسیب جسمی- حرکتی دورۀ متوسطۀ دوم ‎مدارس استثنایی شهر تهران بود. ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزش پلیس ایران(اولویت ها و راهبردها)

داود ربیعی؛ ابوالفضل فراهانی؛ فرناز ترابی؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ مهری صفرنژاد

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69537.4102

چکیده
  هدف پژوهش عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزش پلیس بود. یافته‌ها، در دو بخش یافته‌های حاصل از مطالعات اسنادی و یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در قالب روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین با هم ترکیب شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ورزشی، علوم انتظامی، مراکز آموزشی، اساتید و مربیان ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش کارکردهای اجرایی در پیش‌بینی مهارت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی کم‌توان ذهنی

زهرا نصیری؛ حمدا... منظری توکلی؛ امان ... سلطانی؛ آناهیتا بحرینی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69798.4117

چکیده
  دلیل عدم موفقیت در یادگیری و افت تحصیلی فقدان مهارت های تحصیلی میباشد. کودکان کم توان ذهنی به عنوان قشر خاص و آسیب پذیر جامعه به دلایل گوناگونی معمولا مهارت تحصیلی کمی دارند. یکی از دلایل مهم می تواند کارکردهای اجرایی باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی در پیش بینی مهارتهای تحصیلی ریاضی دانش اموزان ابتدایی کم توان ذهنی ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روان‌شناختی شبیه‌سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز)

احمد رضا اکبری؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ سعید طالبی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68670.4053

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روان‌شناختی شبیه‌سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. برای این منظور، از بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز، به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی، بر اساس فرمول کوکران، 620 نفر انتخاب و پس از استفاده از بازی شبیه‌سازی زیست محیطی، به ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مدل‌یابی روابط فرسودگی تحصیلی و سبک‌های حل مسئله با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی

روح الله صالحی تبار؛ رحیم داوری؛ حسین ابراهیمی مقدم

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65566.3878

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مدل‌یابی روابط فرسودگی تحصیلی و سبک‌های حل مسئله با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع طرح‌های همبستگی، مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر همدان در سال تحصیلی 1۴۰۱ -۱۴۰۰ بود. تعداد ۳۰۴ دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر مولفه‌های خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه پیام‌نور

علی مصطفایی؛ فاطمه بیان فر

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/etl.2023.67157.3964

چکیده
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی است. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون –پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی شهر مهاباد است که در دوره آموزش حرفه‌ای تربیت مربی پیش‌دبستانی دانشگاه پیام‌نور ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان

شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ نجمه حقی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68455.4030

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر خوانسار بوده است. حجم نمونه شامل 254 دانش‌آموز بود. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه راهبردهای ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65035.3864

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف- (ویراست دوم) در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و اجرای کلاسی ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه‌ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطۀ بین سبک اسناد و سازگاری

مهدیه جعفری ده آبادی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66683.3933

چکیده
  سازگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت روان‌شناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه‌گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 327 دانش‌آموز (195 دختر و 132 پسر) ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
پیش ‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه

کاظم حسنی؛ پرستو سهرابی؛ محی الدین محمدخانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66300.3913

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ورزی و دشواری تنظیم هیجان در  دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه، ناحیه یک در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از بین آن‏ها با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مداخله فشرده استنباط‌آموزی برای دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب خواندن: یک طرح تک‌آزمودنی بازگشتی

مریم تازش؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66561.3925

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرهای اولیه استنباط‌آموزی بر درک مطلب خواندن در دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب بود. پژوهش حاضر در قالب یک طرح تک‌آزمودنی ABA انجام شد. تعداد شش دانش‌آموز بر اساس نمره‌های قبلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ـ ویرایش چهارم و نمره کسب‌شده در مقیاس غربالگری ناتوانی یادگیری- نسخه چهارم (LDES-4) ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پساکرونا: نقش حمایت تحصیلی و سرمایه‌های روان‌شناختی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز)

احمد رستگار؛ فهیمه ثمری

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2023.67070.3962

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا بر اساس حمایت تحصیلی و سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز انجام گرفت. برای این منظور 381 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سرمایه روان‌شناختی لوتانز و آولیو (2007)، ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مدلیابی اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت‌های عصب روان‌شناسی و مشکلات یادگیری در دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال

علی مصطفائی؛ میترا سماواتی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66603.3927

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر مدل‌یابی تبیین اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت‌های عصب روان‌شناسی و مشکلات یادگیری در دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال بود. طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر ۸ تا ۱۲ سال شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای 300 نفر به عنوان نمونه با رعایت ...  بیشتر